Trình tạo hàm băm SNEFRU trực tuyến

Trình tạo hàm băm SNEFRU trực tuyến miễn phí này chuyển đổi bất kỳ văn bản, chuỗi hoặc mẫu nào thành mã băm bằng phương thức SNEFRU . Với máy tính này, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo hàm băm SNEFRU trực tuyến.


Chỉ

SNEFRU băm:


Chỉ

Trình tạo băm SNEFRU an toàn

So với một số công cụ trực tuyến SNEFRU khác, trình tạo SNEFRU trực tuyến từ hash-generator.io cung cấp bảo mật cao hơn cho các mục nhập của bạn:

  • Các mục nhập của bạn sẽ không được lưu
  • Việc truyền dữ liệu được bảo mật bằng mã hóa TSL
  • Các giá trị của bạn không được xử lý thông qua tham số GET
  • SNEFRU Độ dài: #### Hàm băm 4 bit

Do đó, trình tạo hàm băm SNEFRU này lý tưởng làm trình tạo mật khẩu hàm băm SNEFRU để mã hóa dữ liệu thẻ tín dụng hoặc dữ liệu nhạy cảm khác .


Chỉ