Trình tạo hàm băm CRC32B trực tuyến

Trình tạo hàm băm CRC32B trực tuyến miễn phí này chuyển đổi bất kỳ văn bản, chuỗi hoặc mẫu nào thành mã băm bằng phương thức CRC32B . Với máy tính này, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo hàm băm CRC32B trực tuyến.


Chỉ

CRC32B băm:


Chỉ

Trình tạo băm CRC32B an toàn

So với một số công cụ trực tuyến CRC32B khác, trình tạo CRC32B trực tuyến từ hash-generator.io cung cấp bảo mật cao hơn cho các mục nhập của bạn:

  • Các mục nhập của bạn sẽ không được lưu
  • Việc truyền dữ liệu được bảo mật bằng mã hóa TSL
  • Các giá trị của bạn không được xử lý thông qua tham số GET
  • CRC32B Độ dài: #### Hàm băm 4 bit

Do đó, trình tạo hàm băm CRC32B này lý tưởng làm trình tạo mật khẩu hàm băm CRC32B để mã hóa dữ liệu thẻ tín dụng hoặc dữ liệu nhạy cảm khác .


Chỉ