Trình tạo hàm băm SHA1 trực tuyến

Trình tạo hàm băm SHA1 trực tuyến miễn phí này chuyển đổi bất kỳ văn bản, chuỗi hoặc mẫu nào thành mã băm bằng phương thức SHA1 . Với máy tính này, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo hàm băm SHA1 trực tuyến.


Chỉ

SHA1 băm:


Chỉ

Trình tạo băm SHA1 an toàn

So với một số công cụ trực tuyến SHA1 khác, trình tạo SHA1 trực tuyến từ hash-generator.io cung cấp bảo mật cao hơn cho các mục nhập của bạn:

  • Các mục nhập của bạn sẽ không được lưu
  • Việc truyền dữ liệu được bảo mật bằng mã hóa TSL
  • Các giá trị của bạn không được xử lý thông qua tham số GET
  • SHA1 Độ dài: #### Hàm băm 4 bit

Do đó, trình tạo hàm băm SHA1 này lý tưởng làm trình tạo mật khẩu hàm băm SHA1 để mã hóa dữ liệu thẻ tín dụng hoặc dữ liệu nhạy cảm khác .


Chỉ